Välkommen till Marieholmsföretagarna

Protokoll fört vid årsmöte med Marieholmsföretagarna, 2018-03-07.

Kvällen inleddes med en buffé och mingel. Vi var 12 st och 9 företag var representerade.
§1. Mötets öppnande.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
•    Som mötesordförande valdes Bengt Harding-Nilsson.
•    Som mötessekreterare valdes Anna Gunnarsson.

§3. Val av justerare och rösträknare.
•    Som justerare valdes Bogdan Todor 
•    Som rösträknare valdes Ronnie Andersson

§4. Fastställande av röstlängd. 9 företag var röstberättigade.

§5. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes.

§6. Årsmötets behöriga utlysande. Kallelsen godkändes, utskickad två veckor innan till samtliga medlemmar.

§7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning läses upp och godkändes.

§8. Revisionsberättelse. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§9. Frågan om ansvarsfrihet. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

§10. Nyval och omval:
Tre ledamöter avgår och inga nya intresseanmälningar har kommit in. Årsmötet beslöt därför att lägga ner föreningen.
Årsmötet beslutade att de kvarblivna ekonomiska medlen ska tillfalla föreningarna MIS, Byaföreningen och Shudokan budoklubb. Pengarna ska gå till barn och ungdomsverksamhet i dessa föreningar.
Bertil Rasmusson och Ingela Todor utsågs som ansvariga att meddela föreningarna och dela ut medlen.

§11. Övrigt. Michael Harding, Ingela Todor och Anna Gunnarsson har avsagt sig sitt uppdrag som styrelseledamot. Bertil Rasmusson har avsagt sig sitt uppdrag som revisor. Alla avtackades med en blombukett.

§12. Mötets avslutande. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
                             
besöksräknare
besöksräknare